Normativa

Àmbit Local

Ordenança municipal de l’ús del clavegueram i de regulació dels abocaments d’aigües residuals (BOP Barcelona núm. 129 del 29/5/1996)

Reglament del Servei d’Abastament d’Aigua Potable de Mataró  (BOP Barcelona núm. 255 del 23/10/1996).

Modificació del reglament del servei d’abastament d’aigua potable de Mataró (BOP Barcelona núm. 220 del 12/9/2008)

Protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica

Decret amb l'activació en fase d'EXCEPCIONALITAT del Pla d'emergències en situació de sequera del municipi de Mataró

Pla d’emergències en situació de sequera del municipi de Mataró

 

Catalunya

Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 juliol.

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya.

Decret 103/2000, de 6 març, reglament de tributs gestionats per l’ACA, modificat pel Decret 47/2005, de 22 de març.

Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica.

Decret 304/2006, de 18 de juliol, sobre l'estàndard i la millora en l'eficiència en l'ús de l'aigua, als efectes de la determinació del cànon de l'aigua.

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals.

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Decret 125/1999, de 4 de maig, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, modificat pel Decret 73/2001, de 20 de febrer.

Decret 21/2006, de 14 de febrer, sobre criteris d’ecoeficiència en els edificis.

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

ORDRE INT/320/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova el contingut de la documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa per part de la Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i també el model de certificat d'adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Resolució ACC/747/2023, de 6 de març, per la qual es declara l'entrada a l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat i es modifiquen els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica d'altres unitats d'explotació.

Decret Llei 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya.

Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya

 

 

Estat Espanyol

Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978.

Llei d'aigües de l’Estat (de 1985, posteriorment reformada; text vigent: RD legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües) i Reial decret 849/1986, d’11-4-1986 (RCL 1986\1338, 2149), que aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic, modificat, entre altres disposicions, pel RD 606/2003, de 23 maig, i pel RD 907/2007.

Reglament de l’Administració Pública de l’Aigua i de la Planificació Hidrològica, es desenvolupa en els títols II i III de la Llei d’Aigües, aprovat a través del RD 927/1988, de 29 de juliol, modificat pel RD 907/2007, de 6 juliol, pel qual s’aprova el Reglament de planificació hidrològica.

RD 1664/1998, de 24 juliol. Aprova els plans hidrològics de conca. Edicte de la Junta d’Aigües del 16 de març de 1999 pel qual es fa públic el contingut normatiu del Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya.

Llei estatal 10/2001, de 5 de juliol, per la qual s’aprova el Pla hidrològic nacional (modificada els anys 2002, 2003, 2004 i 2005).

RD 3/2023, de 10 de gener, sobre criteris pel qual s'estableixen els criteris tècnico-sanitaros de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.

RD 509/1996, de 15 març. Desenvolupa el RD 11/1995, de 28-12-1995 (RCL 1995\3524), que estableix les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes, modificat pel RD 2116/1998, de 2 d’octubre.

Ordre 2005/1591/SCO, de 30 maig, sobre el Sistema d’Información Nacional d’Aigua de Consum.

Codi tècnic de l’edificació aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març, i document bàsic HS-Salubritat (BOE de 28 de març de 2006).

RD 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.

Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia.

Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat de determinats instruments de mesura.

 

Europa

Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.

Directiva 2014/32/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització d'instruments de mesura (refundició).

Recomanacions Internacionals

OIML R49-1:2006, Comptadors d'aigua destinats a mesurar aigua potable freda i calenta – part 1: Requisits metrològics i tècnics.

OIML R49-2:2006, Comptadors d'aigua destinats a mesurar aigua potable freda i calenta – part 2: Mètodes d'assaig.