Aigües de Mataró, en compliment de la Llei d’Aigües de Catalunya 3/2003 realitza bianualment una auditoria de l’eficiència hidràulica de la xarxa d’abastament de Mataró.

Aquesta auditoria analitza diferents paràmetres que serveixen com a referència per fer possible la comparació entre serveis d’abastament amb característiques similars. D’aquesta manera, es pot valorar tan qualitativa com quantitativament l’eficiència del servei que ofereix Aigües de Mataró, i l’acompliment al qual, com empresa pública, aspira.

L’auditoria té dues parts. D’una banda, es presenta un balanç hídric de la xarxa, on s’inclou el balanç de l’aigua subministrada. D’altra banda, es presenten els indicadors d’eficiència hidràulica, com ara les pèrdues reals, l’aigua no registrada o les avaries en el servei. 

La realització d’aquesta auditoria, ha de permetre identificar de manera més acurada les potencials àrees de millora i perfeccionar els aspectes que tenen marge per assolir l’excel·lència.

 

Imatge
Plànol de mataró amb situació dels cabalímetres