En aquest apartat podreu trobar la descripció de les gestions que les persones poden fer a Aigües de Mataró, i uns tutorials per a poder fer aquestes gestions a través de la nostra Oficina Virtual, sense necessitat de desplaçament.

Per a fer els seus tràmits, visiti l'Oficina Virtual

Imatge Oficina Virtual

Per pagar la seva factura

Imatge d'un bolígraf sobre una factura
Necessito fer un canvi de titularitat


 

Imatge
Icona canvi nom

 

Quan es compra o lloga un habitatge o local, si aquest té comptador, és possible canviar el nom de la persona que en serà titular sense necessitat de canviar l’aparell. Aquest tràmit implica el traspàs de responsabilitats d’una persona titular cap a un altre, fent-se càrrec la nova persona titular del pagament de les factures a partir del traspàs del nom.

El tràmit es pot realitzar de manera presencial a les nostres oficines, amb cita prèvia, o a través de l’Oficina Virtual

Per demanar un canvi de titularitat, cal presentar aquesta documentació:

 

 

Per a un habitatge d’ús domèstic: 

- Document que acrediti el dret a contractar com l'escriptura de propietat o un contracte de lloguer a nom del sol·licitant.

- DNI, NIF o NIE.

- Cèdula d’habitabilitat vigent.

- Número de compte corrent, si s’escau.

- Lectura del comptador del dia del canvi. Amb aquesta lectura es pot liquidar amb l’anterior contractant l’aigua consumida des de la darrera factura fins al dia que es fa el canvi i que el/a nou/va contractant pagui a partir d’aquell dia, i amb aquella lectura. En cas que el deute de la liquidació quedi pendent, el nou titular es farà càrrec del pagament d'aquests darrers metres cúbics del comptador.

Si no es disposa d’una lectura, es pot fer el canvi sense liquidar. En aquest cas, qui assumeix el nou contracte accepta el consum a partir de la darrera factura emesa per AMSA. i que, en cas de que el deute de la liquidació quedi pendent, el nou titular es farà càrrec del pagament dels darrers metres cúbics del comptador. 

- Autorització, en el cas que la persona que fa la gestió no sigui la mateixa que assumirà el contracte.

- DNI, NIF o NIE de la persona que autoritza i de l’autoritzada.

- Si hi ha més de tres persones empadronades, caldrà presentar el certificat de convivència, per tal de poder aplicar la tarifa familiar.

Pagament de l'import de fiança, de 24,47 €, que quedarà dipositada a l’INCASOL, segons tarifa vigent. 

 

Per a fer-ne un ús no domèstic:

- Document que acrediti el dret a contractar, com l'escriptura de propietat o un contracte de lloguer.

- Document acreditatiu de la constitució de la societat, si s’escau.

- DNI, NIF o NIE de l’administrador o titular.

- NIF de l’empresa, si s’escau.

- Número de compte corrent, si s’escau.

- Lectura del comptador del dia del canvi. Amb aquesta lectura es pot liquidar amb l’anterior contractant l’aigua consumida des de la darrera factura fins al dia que es fa el canvi i que el/a nou/va contractant pagui a partir d’aquell dia, i amb aquella lectura. 

Si no es disposa d’una lectura, es pot fer el canvi sense liquidar. En aquest cas, qui assumeix el nou contracte accepta el consum a partir de la darrera factura emesa per AMSA i accepta que, en cas que el deute de la liquidació quedi pendent, el nou titular se’n farà càrrec dels darrers m3 del comptador.

- Llicència d’activitat o comunicació prèvia, en el cas que s’hi porti a terme una activitat.

- Autorització, en el cas que la persona que fa la gestió no sigui la mateixa que assumirà el contracte.

- DNI, NIF o NIE de la persona que autoritza i de l’autoritzada.

- Import fiança, de 60,00 €, que quedarà dipositada a l’INCASOL, segons la tarifa vigent.

El tràmit de canvi de nom no té cap cost, però la persona que la sol·licita ha de dipositar una fiança de 24,47 € o 60,00 €, segons la tarifa vigent i el tipus de contracte, que quedarà dipositada a l’INCASOL fins que es finalitzi el contracte a nom d’aquest titular. Aquesta fiança serà retornada al finalitzar el contracte, sempre i quan no consti deute un pendent per part del titular.

Per a poder fer el canvi de titularitat no pot existir cap deute en el contracte sobre el qual es demana el canvi. Tampoc es podrà fer el canvi si la persona sol·licitant té algun deute pendent amb AMSA. En aquests casos es podrà acordar un pagament a terminis del deute. 

 

 

He comprat o llogat una casa o un local que no té comptador
Imatge
Icona alta

Quan es compra o lloga un habitatge o local, si aquest té connexió d’aigua i no té comptador, cal tramitar una alta del servei. 

El preu de l’alta inclou la quota d’alta i la instal·lació del comptador, que és propietat d’Aigües de Mataró, amb els seus corresponents impostos. També la fiança de 24,47 € o 60,00 €, segons tarifa vigent i tipus de contracte, que s’ha de dipositar a l’INCASOL fins que es finalitzi el contracte a nom d’aquest titular. El cost total de l’alta és de 256,46 € si és un habitatge o 291,99 € si es tracta d'un local, segons tarifa vigent.

El tràmit es pot realitzar de manera presencial a les nostres oficines, amb cita prèvia, o a través de l’Oficina Virtual. 

Per demanar una alta cal aportar aquesta documentació:

 

 

 

Per a un habitatge o ús domèstic:

- Document que acrediti el dret a contractar com escriptura de propietat o el contracte de lloguer a nom de la persona que ho sol·licita.

- DNI, NIF o NIE.

- Cèdula d’habitabilitat vigent.

- Número de compte corrent, si s’escau.

- Autorització, en el cas que la persona que fa la gestió no sigui la mateixa que assumirà el contracte.

- DNI, NIF o NIE de la persona autoritzada a fer la gestió.

- Certificat de convivència, en cas que siguin més de tres persones empadronades en aquella llar, per tal de poder aplicar la tarifa familiar

Pagament de l'import d’alta del servei i la fiança (preu total 256,46 €), segons la tarifa vigent.

 

Per a ús no domèstic:

- Document que acrediti el dret a contractar com escriptura de propietat o el contracte de lloguer a nom de la persona que ho sol·licita.

- Document acreditatiu de la constitució de la societat, si s’escau.

- DNI, NIF o NIE de l’administrador/a o persona titular de la societat.

- CIF de l’empresa, si s’escau.

- Número de compte corrent, si s’escau.

- Llicència d’activitat o comunicació prèvia, en cas que s’hi hagi de fer una activitat.

- Autorització, en el cas que la persona que fa la gestió no sigui la mateixa que assumirà el contracte.

- DNI, NIF o NIE de la persona autoritzada a fer la gestió.

Pagament de l'import d’alta del servei i la fiança (preu total 291,99 €), segons la tarifa vigent.

 

Vull fer una alta en un habitatge o local que no té connexió a la xarxa d’aigua. Demanar una nova escomesa

 

Imatge
Icona nova escomesa

Quan es compra o lloga un habitatge o local, si aquest no té connexió d’aigua, cal fer una sol·licitud de pressupost per a fer una nova escomesa. La sol·licitud es pot tramitar des de l’Oficina Virtual, accedint a l'apartat tràmits i nova escomesa. També es pot fer de manera presencial a les nostres oficines, amb cita prèvia.

Per demanar una nova escomesa cal aportar informació sobre el punt que es vol contractar i la persona que ho sol·licita. El pressupost i la factura posterior, s'emetran amb les dades que s’aportin a l’hora de fer la sol·licitud.

Aigües de Mataró farà un pressupost de les feines necessàries per fer la nova connexió. Un cop s'aboni l’import del pressupost i fets els treballs, caldrà presentar el butlletí d’instal·lació interior signat pel tècnic competent i aportar certificat OGE, si s’escau. 

Una vegada verificat pel nostre servei tècnic, es podrà tramitar l’alta del servei, aportant la documentació indicada per l’alta de subministrament.

El pressupost té un cost variable, segons les feines a realitzar.

El preu de l’alta inclou la quota d’alta i la instal·lació del comptador, que és propietat d’Aigües de Mataró, amb els seus corresponents impostos. 

En el cas d'un habitatge caldrá abonar la fiança de 24,47 €, segons tarifa vigent que s’ha de dipositar a l’INCASOL fins que es finalitzi el contracte a nom d’aquest titula. El cost total de l’alta en aquest cas és de és de 256,46 €, segons la tarifa vigent.

En el cas d'un contracte no domèstic caldrá abonar la fiança de 60,00 €, segons tarifa vigent que s’ha de dipositar a l’INCASOL fins que es finalitzi el contracte a nom d’aquest titula. El cost total de l’alta en aquest cas és de és de 291'99 €, segons la tarifa vigent.

Vull donar de baixa el servei d'aigua
Imatge
Icona de baixa

És possible sol·licitar la baixa del servei en qualsevol moment. Aquest tràmit implica la retirada del comptador i deixar l’habitatge o local sense subministrament d’aigua. 

Aquest tràmit no té cap cost addicional, tanmateix, un cop realitzat es facturaran els metres cúbics marcats al comptador, des del darrer dia facturat fins al dia que es retira el comptador. 

Si més endavant es vol tornar a disposar d’aigua, caldrà tramitar una alta nova, amb les despeses corresponents al tràmit. 

El tràmit es pot realitzar de manera presencial a les nostres oficines, amb cita prèvia, o per correu electrònic des de formulari de contacte de la web.

 

 

Per demanar la baixa cal presentar:

- DNI, NIE o NIF de la persona titular del contracte.

- Escrit demanant la baixa del subministrament, amb l’adreça del contracte.

- Autorització, en cas que la persona titular del contracte no sigui la que tramita la baixa.

- DNI o NIE de la persona autoritzada a fer el tràmit en nom de qui sigui titular.

Com fer una subrogació del contracte
Imatge
Icona subrogació

 

Per defunció de la persona titular.

En cas de defunció, es possible subrogar la titularitat del comptador per part de la persona que n’hereta la propietat. 

Per tal de realitzar la subrogació caldrà que el contracte estigui al corrent del pagament de les factures i en cas de deute, caldrà que la persona hereva del contracte es faci càrrec dels pagaments pendents, ja que al acceptar l’herència, també accepta deutes de la finca. Per tramitar el canvi per subrogació, el nou titular no pot de tenir deutes amb AMSA.

El tràmit es pot realitzar de manera presencial a les nostres oficines, amb cita prèvia, o a través de l’Oficina Virtual.  

 

 

Per accedir a aquest tràmit cal presentar aquesta documentació:

- DNI o NIE del nou titular.

- Acceptació de l’herència.

- Certificat de defunció de la persona titular.

- Certificat de convivència, en el cas que la persona hereva estigui empadronada a l’habitatge i, si hi han més de tres persones empadronades, per tal d’aplicar la tarifa familiar.

- Numero de compte corrent, si s'escau.

Si el tràmit no el fa la persona interessada, també caldrà adjuntar una autorització envers la persona que farà els tràmits i una còpia del DNI o NIE d’aquesta persona.

El tràmit de subrogació no té cap cost, però en el moment de fer-lo, caldrà actualitzar l’import de la fiança dipositada a l’INCASOL en el moment que es va formalitzar el contracte original, a la tarifa actual, que en cas d'un habitatge és de 24,47 € i en el cas d'un local, oficina o nau, de 60,00 €.

 

Per separació o divorci.

En cas de separació o divorci es possible subrogar la titularitat del comptador per part de la persona que té l’usdefruit de la propietat. 

El tràmit es pot realitzar de manera presencial a les nostres oficines, amb cita prèvia , o a través de l’Oficina Virtual.  

Per accedir a aquest tràmit cal aportar aquesta documentació:

- DNI del nou titular.

- Sentència de divorci o separació, indicant quina de les dues parts té l’usdefruit de l’habitatge.

- En els casos que no hi hagi sentència de separació se sol·licitarà un acord mutu, signat per ambdós titulars on s’especifiqui qui podrà fer ús de l’habitatge i, per tant, qui serà el titular del contracte de subministrament.

- Numero de compte corrent, si s’escau.

- Certificat de convivència, en cas que siguin més de tres persones empadronades, per tal de poder aplicar-li la tarifa familiar.

Si el tràmit no el fa la persona interessada, també caldrà adjuntar una autorització envers la persona que farà els tràmits i una còpia del DNI o NIE d’aquesta persona.

El tràmit de subrogació no té cap cost, però la persona que la sol·licita ha de pagar la fiança de 24,47 € en el cas d'un habitatge, segons tarifa vigent, que quedarà dipositada a l’INCASOL fins que es finalitzi el contracte a nom d’aquest titular. La fiança que estigui dipositada en aquells moments al contracte es retornarà al titular original del contracte. 

Necessito demanar servei per a una instal·lació contra-incendis
Imatge
Icono contraicendi

 

Si ha llogat o comprat un local o nau  que necessiti disposar d’un sistema contra-incendis, si al local o la nau no hi ha el sistema instal·lat, ha de fer una sol·licitud de pressupost des de l’Oficina Virtual, a l'apartat de tràmits i escomesa, o bé a través del nostre formulari de contacte, o a les nostres oficines, amb cita prèvia.

A la sol·licitud d’escomesa d’incendis caldrà adjuntar la següent documentació:

- Certificat emès per l’empresa instal·ladora.

- Plànol d’ubicació de les BIE de incendis.

Una vegada feta la seva sol·licitud, AMSA  farà un estudi del que cal, per a fer la instal·lació i pressupostarà la feina a realitzar.

 

Si el local ja té el sistema contra-incendis instal·lat, amb la mateixa documentació per tramitar l’alta del subministrament o el canvi de titularitat, es pot fer el contracte del sistema contra incendis. Abans de tramitar el canvi de titularitat cal verificar si totes les BIE o Sprinklers donen servei a la instal·lació del seu local.

Aquest tràmit no té cap tipus de cost.

La facturació del servei de protecció contra incendis es anual i es pot consultar el preu al BOPB.

Vull pagar una factura

Si està registrat a la nostra Oficina Virtual, pot pagar les factures que estiguin dins de termini, accedint a l'apartat "llistat de factures". Allà podrà afegir la factura que vol pagar al carret de la compra i se li obrirà la plataforma de pagament. 

Si no està registrat, o la factura està vençuda, pot accedir a la plataforma de pagament des de la pàgina principal de la nostra web, o seguint aquest enllaç i fent el pagament.

En aquest tutorial podrà veure com fer aquest tràmit.

Vídeo remot URL

 

Vull canviar el compte corrent o domiciliar els rebuts
Imatge
Canvi de compte corrent

Per domiciliar els rebuts o demanar un canvi del compte corrent on es giren els rebuts de l’aigua, cal signar el document SEPA. 

Si la titularitat del contracte pertany a la mateixa persona que la titularitat del compte corrent la gestió es pot fer a través de la nostra Oficina Virtual o a les nostres oficines, de manera presencial, amb cita prèvia.

En cas que les persones titulars del contracte i el titulars del compte no siguin la mateixa, caldrà aportar les autoritzacions pertinents i els DNI corresponents. 

Dona't d'alta a l'Oficina Virtual

 

Vídeo remot URL

Paga una factura des de la web

 

Vídeo remot URL

Fer tràmits a l'Oficina Virtual

 

Vídeo remot URL