Societats participades

AMSA participa en la societat SIMMAR (SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT DEL MARESME), que és una empresa d’economia mixta participada pel Consell Comarcal del Maresme (20 %) i per l’Agrupació d’Interès Econòmic, integrada per SOREA (36 %), RUBATEC (36 %) i AIGÜES DE MATARÓ (8 %). 

 

SIMMAR

AMSA hi participa amb un 10 % de SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE. La resta de les participacions són propietat de SOREA (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.) i de Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA. SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE, subscriu el 80 % del capital social de SIMMAR per a la gestió dels serveis de sanejament, enllumenat públic i els propis dels tècnics i de les brigades municipals dins de l’àmbit de la comarca del Maresme.
El 20 % restant pertany al Consell Comarcal del Maresme. SIMMAR també executa la gestió i el manteniment de l’EDAR de Mataró i altres EDAR de la comarca, entre altres activitats.
El Laboratori d’AMSA fa totes les anàlisis d’aigües residuals per comprovar el funcionament i el control de les EDAR de la comarca del Maresme, i també porta a terme les anàlisis de control d’abocaments d’aigües residuals industrials que fa el Consell Comarcal del Maresme.