03/11/2023
tanques d'obra i material al carrer d'Hernán Cortés

L’actuació, que s’emmarca dins del Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró (2011-2025), va començar el dilluns 30 d’octubre. Consisteix en la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer de Francisco Pizarro (en el tram comprès entre el carrer de Miquel Biada i el carrer de José M. Torrijos), el carrer de Vasco Núñez de Balboa, el carrer d’Hernán Cortés amb la ronda de Francesc Macià i el carrer de José M.Torrijos.

Les obres consisteixen en la instal·lació de 652 metres lineals de noves canonades de diferents diàmetres. També s’instal·laran vàlvules de maniobra i descàrregues necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa i un nou hidrant per a millorar la cobertura contraincendis de la zona.

En el transcurs de l’obra s’instal·laran canonades provisionals per minimitzar les afectacions i garantir la continuïtat del servei mentre es realitza la retirada dels elements de la xarxa actual i se n’instal·la la nova.

La rasa anirà majoritàriament per la vorera, garantint sempre una zona de pas per als vianants. El trànsit de vehicles no quedarà afectat, excepte en els trams on hi ha cruïlles i per la retirada de la xarxa existent, moment en què la circulació s’haurà de tallar de manera puntual. Els accessos als guals restaran afectats puntualment i sempre amb previ avís.

La reposició de la vorera es farà majoritàriament amb panot. I, per garantir la continuïtat dels paviments existents, la reposició de les rases es farà amb materials de les mateixes característiques dels que hi ha ara.

Les obres es faran per fases, per minimitzar les afectacions a la ciutadania.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa Catalana Empordanesa de Serveis, SL per un import de 124.981,10 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró per un import de 119.370,68 € (IVA inclòs).

Està previst que les feines acabin a mitjan febrer.