05/04/2024

L’actuació, que s’emmarca dins del Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró (2011-2025), començarà el dilluns 8 d’abril. Les obres es faran per fases per minimitzar les afectacions al trànsit, ja que caldrà tallar el carrer a la circulació de vehicles.

Filera de tanques amb el logo d'Aigües de Mataró
Imatge
Plànol del carrer de Sant Pere amb zona marcada de les tres fases de les obres

Els treballs contemplen la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua del carrer de Sant Pere que està motivada per la inusual concentració d’avaries en aquesta zona. 

Les obres consisteixen en la instal·lació de 441 metres lineals de noves canonades de foneria i polietilè de diferents diàmetres. També s’instal·laran vàlvules de maniobra i descàrregues necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa, així com un nou hidrant per millorar la cobertura contra incendis del carrer.

En el transcurs de l’obra, per minimitzar l’impacte en la continuïtat del servei d’aigua, s’instal·laran canonades provisionals per donar servei a les persones abonades, mentre es realitza la retirada dels elements de la xarxa actual i la instal·lació de la nova.

La rasa es farà majoritàriament per la vorera, exceptuant els trams on hi ha una cruïlla de carrers, que es farà per la calçada. Tanmateix, el trànsit de vehicles es tallarà en el tram afectat en cada fase de les obres. Es facilitarà els accessos als guals, que poden tenir afectacions puntuals amb previ avís. 

Fase 1:  Tall de la circulació de vehicles del carrer de Sant Pere, en el tram comprès entre el carrer del Racó de Sant Pere i el carrer de Cristòfor Colom. La durada prevista d’aquest tall és d’aproximadament 5 setmanes

En aquesta fase no s’afectarà la circulació de vehicles entre el carrer de Cristòfor Colom i el Camí Ral de la Mercè.

Fase 2 (afectació puntual): tall de la circulació de vehicles del carrer de Cristòfor Colom per fer  l’encreuament de la nova canonada. La durada prevista és de 3 dies

En aquesta fase no s’afectarà la circulació de vehicles del carrer de Sant Pere.

Fase 3: Tall de la circulació de vehicles del carrer de Sant Pere, en el tram entre el carrer de Cristòfor Colom i el Camí Ral de la Mercè. La durada prevista d’aquest tall és d’aproximadament 6 setmanes. 

En aquesta fase no s’afectarà la circulació de vehicles entre el carrer del Racó de Sant Pere i el carrer de Cristòfor Colom.

S’habilitaran passos per no interrompre la mobilitat dels vianants per les afectacions a les voreres.

La reposició de la vorera es farà majoritàriament amb panot. I, per garantir la continuïtat dels paviments existents, la reposició de les rases es farà amb materials de les mateixes característiques dels que hi ha ara.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos, S.A., per un import de 100.877, 17 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró per un import de 80.489, 73 € (IVA inclòs). Es preveu que les obres estiguin enllestides al mes de juliol.