Procediment d'Alta de Comptadors Socials

En acord amb el protocol de l’Ajuntament de Mataró i l’empresa Aigües de Mataró, SA, S.P.M, regulador de mesures contra la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica amb relació al consum d’aigua potable, del 24 de novembre de 2016, AMSA facilita la contractació provisional del subministrament d’aigua a les persones en situació de risc d’exclusió residencial amb la finalitat de donar aigua de manera provisional mentre ocupant i propietat gestionen els tràmits per acordar un lloguer social.

El procediment que se segueix és el següent:

L’Ajuntament de Mataró recull la sol·licitud de la persona que manifesta el dret d’ús d’un habitatge a Mataró i el fa arribar a AMSA. A vegades la sol·licitud es presenta a AMSA directament pel sol·licitant.

AMSA identifica la propietat de la finca a través del Registre de la Propietat. En cas que la titularitat de l’habitatge sigui d’una entitat financera, es segueix endavant amb el procediment.

AMSA sol·licita al departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró l’informe de risc d’exclusió residencial de la persona que ha presentat la sol·licitud.  (Si la persona no té l’informe de risc d’exclusió residencial favorable, es desestima el tràmit.)

S’informa a la propietat que se sol·licita l’alta del servei d’aigua. Si la propietat no desautoritza aquesta contractació se segueix endavant amb el procediment.

En els casos en què la posició corresponent de la bateria no estigui en condicions per a la col·locació del comptador, es farà valoració per part dels serveis de tècnics d’AMSA per la realització del pressupost corresponent que s’haurà de fer efectiu, i la presentació dels butlletins de la instal·lació interior signada per un instal·lador autoritzat. 

Si finalment es pot tramitar la contractació provisional, s’avisa a l’interessat perquè passi per oficines a formalitzar la contractació.

El pagament de l’alta de comptador amb bonificació social (90 € + IVA +fiança) l’assumeix l’interessat fent un pagament a terminis en un període de 6 mesos com a màxim.

Aquesta contractació provisional es permet inicialment per un període de sis mesos prorrogables per quatre mesos més en espera que es regularitzi la situació.

En cap cas es contractarà si l’informe de risc d’exclusió residencial no és favorable, si la titularitat de l’habitatge no és d’una entitat financera o si el titular de l’habitatge desautoritza la contractació.

Regularment es posa en coneixement de la policia local  la llista de les adreces contractades.

En el moment que la propietat de la finca manifesti la seva voluntat de cessament del subministrament d’aigua, es comunicarà al titular del contracte provisional i es procedirà a la baixa del contracte i subministrament si aquest no ha acreditat la titularitat de la finca.