Back to top

Preguntes més freqüents

Com puc donar-me d’alta a l’Oficina Virtual?

Pot seguir aquest pas a pas sobre com realitzar el tràmit en aquest tutorial

Com puc vincular-me el meu contracte?

Pot seguir aquest pas a pas sobre com realitzar el tràmit en aquest tutorial

Què es necessita per tramitar un canvi de titularitat d’un habitatge o un local?

Per a formalitzar la signatura del corresponent contracte, cal realitzar el tràmit a través de l'oficina virtual. Pot seguir pas a pas com realitzar el tràmit en aquest tutorial o presentar-se en les nostres oficines, sol·licitant cita prèvia a través del web. La documentació que se sol·licitarà és:

Per a un habitatge o ús domèstic 

 • Document acreditatiu de la legitimitat de l’ocupació de l’habitatge a contractar (escriptura de propietat o contracte de lloguer) a nom de la persona sol·licitant. 
 • DNI  / NIF / NIF
 • Escriptura de constitució de la societat, en cas que el titular del contracte no sigui una persona física
 • CIF de l’empresa, si s’escau. 
 • Certificat de convivència (en cas que estiguin empadronades més de tres persones i que la persona titular sigui una d’elles)
 • Cèdula d’habitabilitat vigent.
 • Número de compte corrent. 
 • Escriptura de la constitució de societat, en cas que el titular sigui una societat. 
 • Autorització i DNI de l’autoritzat, en cas que la persona titular no sigui la mateixa que fa la gestió. 
 • Pagament de l'import de fiança (24,47 €), a dipositar a l’INCASOL, segons tarifa vigent. El pagament es fa amb targeta.
 • Lectura del comptador i data de tancament de factura per liquidar amb l'anterior titular del contracte la darrera factura.

OBSERVACIONS: No es realitzarà el canvi de titularitat si el comptador del qual es demana el canvi té un deute pendent. 

Per a ús no domèstic 

 • Document acreditatiu de la legitimitat de l’ocupació del recinte o local a contractar (escriptura de propietat o contracte de lloguer). 
 • Escriptura de constitució de societat (en cas que la titularitat pertanyi a una societat)
 • DNI  / NIF / NIE de la persona titular o la persona l’administradora de la societat.
 • Número de compte corrent.
 • CIF de l’empresa, si s’escau. 
 • Llicència d’activitat o comunicació prèvia, si s’escau.
 • Lectura del comptador i data de tancament de factura, per tal de fer la liquidació a l’anterior titular del contracte.
 • Autorització i DNI de l’autoritzat, en cas que el titular no sigui la persona que fa la gestió.
 • Pagament de l’import fiança (24,47 €), a dipositar a l’INCASOL, segons tarifa vigent. El pagament es fa amb targeta.
 • Lectura del comptador i data de tancament de factura per liquidar amb l'anterior tutular del contracte la darrera factura.

OBSERVACIONS: No es realitzarà el canvi de titularitat si el comptador del qual es demana el canvi té un deute pendent. 

Què es necessita per tramitar una alta de subministrament d’un habitatge o un local? 

Per formalitzar la signatura del contracte de subministrament d’aigua: es pot tramitar de manera presencial o a través de l’Oficina Virtual aportant la següent documentació: 

Per a un habitatge o ús domèstic 

 • Document acreditatiu de la legitimitat de l’ocupació de l’habitatge (escriptura de propietat o contracte de lloguer) 
 • DNI  / NIF / NIE 
 • Número de compte corrent
 • Escriptura de constitució de societat (en cas que el titular sigui una societat)
 • Certificat de convivència, en cas que siguin empadronats més de tres persones i que el titular estigui empadronat.  
 • Cèdula d’habitabilitat vigent 
 • Autorització i DNI de l’autoritzat, en cas que el titular no sigui la persona que fa la gestió. 
 • Import d’alta de comptador, 243,33€ , segons tarifa vigent. El pagament es fa amb targeta

Per a ús no domèstic 

 • Document acreditatiu de la legitimitat de l’ocupació del recinte o local (escriptura de propietat o contracte de lloguer) 
 • Escriptura de constitució de societat (en cas que la titularitat sigui d’una societat)
 • DNI  / NIF / NIE de la persona l’administradora o titular 
 • Número de compte corrent 
 • Autorització i DNI de la persona l’autoritzada, en cas de no poder signar el titular.
 • Import d’alta de comptador, 243,33 € segons tarifa vigent. El pagament es fa amb targeta.
 • Llicència d’activitat o comunicació prèvia, si s’escau.

És obligatori canviar la titularitat del subministrament, si hi ha un canvi de titular? 

Els contractes de subministrament d’aigua són personals i intransferibles, per la qual cosa és necessari que els contractes estiguin a nom de les persones usuàries del servei. També és imprescindible que a l’hora de demanar bonificacions com l’ampliació de trams en cas de conviure més de tres persones o demanar la tarifa social a l’ACA, la persona sol·licitant sigui la titular del contracte. 

Només la persona titular del contracte o una persona amb autorització signada per aquest, pot gestionar el contracte, posar reclamacions, sol·licitar certificats, canviar l’adreça d'enviament de correspondència o demanar bonificacions. 

Quin és el mínim bimestral que es paga per un subministrament d’aigua d’un local / habitatge?

Aigües Mataró no té un concepte de “mínim” en el consum d'aigua,  però sí que hi han unes despeses fixes (quota de servei i conservació del comptador) a les que, posteriorment, se’ls aplica el percentatge de clavegueram aprovat. Pel que fa al cànon de l'aigua, es factura un mínim de 6 m3 cada mes.  

Quina documentació cal aportar per aplicar la bonificació familiar?  

Per aplicar la bonificació familiar, cal que ens feu arribar el certificat de convivència. La tarifa familiar s’aplicarà sempre que compleixin els següents requisits:  

La persona titular del contracte ha d’estar empadronat en aquell habitatge, és a dir, el seu nom ha d’aparèixer al certificat. 

El nombre de persones empadronades a l’habitatge ha de ser major de tres.  

Si un dels membres empadronats té un grau de disminució superior al 75%, caldrà que sol·liciti directament a l’Agència Catalana de l’Aigua l’ampliació dels trams, a través d’aquest enllaç  

​​​​Com em puc acollir al Cànon Social de l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Tarifa Social d’Aigües de Mataró? 

Al Cànon Social de l’Agència Catalana de l’Aigua s’hi poden acollir les persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua, vàlid només per l’habitatge on estan empadronades, i que es trobin en les situacions següents:  

-Titulars del contracte de subministrament d’aigua que tinguin una edat mínima de 60 anys i que percebin una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viudetat.  

-Titulars del contracte de subministrament d’aigua que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.  

-Titulars del contracte de subministrament que percebin l’antic “Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez”  

-Titulars del contracte de subministrament que percebin pensions no contributives de jubilació o invalidesa.  

-Titulars del contracte de subministrament que acreditin trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica, d’acord amb el que estableix la normativa vigent o que els serveis socials de l’Administració local competent els reconeguin un risc d’exclusió residencial.  

Tots aquests tràmits, cal sol·licitar-los a l’Agència Catalana de l'Aigua. Per a més informació truqui al 012 o consulti la pàgina www.gencat.cat/aca

Quan la persona ha tramitat el cànon social a través de l’Agència Catalana de l’Aigua i li ha estat aprovat, automàticament se li aplicarà també la Tarifa Social d’Aigües de Mataró.

Si Aigües de Mataró disposa d’un informe de vulnerabilitat vigent, a nom de la persona titular del contracte a l’adreça de referència, també se li aplicarà la Tarifa Social d’Aigües de Mataró i el Cànon Social de l’Agència Catalana.

Recordem que els informes de vulnerabilitat tenen una durada d'un any. En cas que l'informe hagi caducat, és responsabilitat del titular de l'informe tramitar la seva renovació i presentar-la a Aigües de Mataró.

Com es pot pagar la factura d'aigua?

El pagament de les factures es fa mitjançant domiciliació bancària. Les factures que inclouen un codi de barres es poden pagar en metàl·lic o amb targeta a través de correus i les entitats bancàries concertades, especificades en la mateixa factura. També es pot pagar per telèfon, amb targeta de crèdit o dèbit trucant al 94 741 00 61 de 9 a 10:00 h, de dilluns a divendres o en aquest enllaç de la nostra web Pagament

Quins avantatges s'obtenen en domiciliar el pagament de les factures? 

La comoditat de no haver-se de desplaçar ni esperar torn. 

La seguretat de no haver de portar diners en efectiu. 

És GRATUÏT. El cobrament de rebuts a través del compte bancari no comporta cap recàrrec. 

Com es pot domiciliar el rebut en un compte bancari, o canviar aquest compte?

Si vostè és el titular del contracte, ho pot fer de manera presencial, a les nostres oficines (demanant cita prèvia) o a través de l'Oficina Virtual. En cas contrari, caldrà aportar una autorització de la persona titular del contracte, amb una còpia dels corresponents DNI o NIE. 

Cada quant es rep la factura de l'aigua? 

La factura de l'aigua s'emet cada dos mesos, tot i que pot haver-hi clientela que, per consums elevats, se'ls facturi mensualment. 

Es pot retardar el pagament de la factura de l'aigua?

De les factures que s'emeten periòdicament no se’n pot retardar la data límit de pagament.

Un cop ha passat la data límit del pagament de la factura, es generen els corresponents recàrrecs reglamentaris, i s'envien cartes de pagament notificades o certificades. En aquests documents hi consta una nova data límit de pagament, que en aquest cas que es pot retardar uns dies, a petició de la clientela.

Com podem demanar rebre la factura electrònica? 

A la nostra pàgina web, a la secció Oficina Virtual, es pot realitzar aquest tràmit. També es pot demanar a través del formulari de contacte que trobareu a la web, al telèfon d'Atenció al Client 937 416 100 o a les nostres oficines. 

Cal que la persona titular del contracte es registri a l'Oficina Virtual i es vinculi el seu contracte, per poder-lo gestionar. 

Com es desglossa la factura d’aigua?

Veure la descripció de la factura a la secció del menú: Atenció a l'usuari

On es poden consultar les tarifes aplicades a la factura, i la normativa vigent referida al servei?

A través de la nostra pàgina web, a la secció Tarifes i a la secció Reglament del servei.

Quin és el consum mitjà d'una llar?

L'any passat, els habitants de Mataró van tenir un consum de 102,73 litres per habitant i dia.

Quina és la qualitat de l'aigua i quina duresa té?

L'aigua que subministrem és potable.

Segons la normativa vigent, es defineix com a apta per al consum humà, i compleix el Reial decret 3/2023 (Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà)

Elaborem unes 15 anàlisis diàries a diferents zones de la ciutat per a controlar-ne els paràmetres i també fem una sèrie d'anàlisis completes, segons el que marca la normativa. Les anàlisis completes es poden consultar aquí

L'aigua que subministrem, en l'àmbit de la quantitat de calç que conté, es qualifica de MOLT DURA (classificació segons l'OMS), tot i que la quantitat de calci i magnesi no és sempre constant.

En general, podem informar que la mitjana dels darrers anys varia entre 215 mg/l i 250 mg/l que, en graus francesos, equivaldria entre 21,5 °F i 25,0 °F.

Es pot sol·licitar una anàlisi de l'aigua?

L'aigua que subministrem és potable. Segons la normativa vigent, es defineix com a apta per al consum humà, i compleix el Reial decret 3/2023.

Elaborem totes les anàlisis necessàries, diàriament, de diferents zones de la ciutat, per tal d'assegurar la garantia sanitària de l'aigua subministrada.

Si es desitja realitzar una anàlisi de l'aigua procedent del seu local o habitatge, per compte propi, per tal de disposar de més dades i paràmetres, ho pot sol·licitar al nostre laboratori, que prèviament l'informarà de les tarifes que s'apliquen en funció dels paràmetres a analitzar. Per a més informació, pot consultar la web del laboratori, situat al carrer de l’Hèl·lade 17-19, 08304 de Mataró. Telèfon 93 741 61 06. 

He notat gust de clor a l’aigua 

En aquests moments, ens trobem en un període de sequera. En aquest estat, és habitual que hi hagi variacions en el gust a causa de l'origen de l'aigua. Actualment, les dessalinitzadores han augmentat la seva capacitat de producció i això pot fer que algunes persones percebin l'olor i sabor diferents del que estem acostumats, ja que la sal és un potenciador del sabor del clor. Tot i això, l'aigua de l'aixeta es pot consumir sense problemes, pel fet que en tot moment, es compleix la normativa del Reial decret 3/2023 i els valors analítics de l'aigua estan dins els paràmetres indicats.

Per millorar el gust i olor de l’aigua abans de beure-la, recomanem deixar-la en una gerra destapada a la nevera un màxim de 24 h.  

El personal d'Aigües de Mataró es desplaça pels habitatges particulars oferint d'analitzar la qualitat de l'aigua i venent aparells descalcificadors o de filtratge?

Ni Aigües de Mataró ni el personal del laboratori fa visites personals d'aquest tipus, perquè l'aigua subministrada compleix la vigent normativa sanitària i és apta per al consum humà (Reial decret 3/2023). Les analítiques per determinar la qualitat de l'aigua es realitzen als punts de mostreig establerts estratègicament, segons la normativa vigent. 

Les lectures dels comptadors, són reals o estimades?. Com es facilita la lectura d'un comptador que no s’ha pogut llegir?

Fem lectures reals dels comptadors i, per tant, massivament no s'adjudiquen lectures estimades, llevat de casos excepcionals.
En cas de no poder llegir el comptador, deixem un avís de notificació perquè ens comuniqui la lectura. La comunicació també pot efectuar-se telefònicament, per correu electrònic o a través de l'Oficina Virtual. Si finalment, i a l'hora de facturar, ens ha estat impossible obtenir la lectura, s'anota una lectura estimada, calculada en relació amb els consums anteriors.
Independentment del format del comptador, per a prendre'n la lectura, únicament es consideren els dígits en color negre (m³).

Els darrers anys, Aigües de Mataró ha anat substituint els antics comptadors mecànics per models electrònics que permeten la telelectura. En aquests moments, al voltant d'un 84,5% dels comptadors de la ciutat ja disposen d'aquest sistema, evitant així els problemes derivats de no disposar de lectures reals.

Qui és el propietari del comptador?

Els comptadors són propietat d'Aigües de Mataró. Per això, a la factura es paga una conservació de comptadors que inclou el seu manteniment i la seva substitució en cas d'avaria. Aquesta conservació no inclou els danys causats per manipulació o incident fortuït. Tampoc s'inclou la substitució d'un comptador mal dimensionat, quan el consum real que es produeixi sigui superior al contractat inicialment.

Com se sol·licita la verificació oficial del comptador?

La clientela i Aigües de Mataró tenen dret a sol·licitar dels Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya o a un altre organisme competent de l'Administració, la verificació dels aparells de mesura instal·lats.

Trobareu la informació sobre com fer el tràmit en aquest enllaç

En el cas que la verificació resulti favorable als interessos de la persona l'abonada, Aigües de Mataró s'atendrà al dictamen elaborat, abonant les factures errònies i tornant a facturar els consums que siguin correctes.

Si és Aigües de Mataró qui sol·licita la verificació, les despeses ocasionades sempre seran a càrrec de l’empresa.

En cas de molta pressió d'aigua, què es pot fer?

La pressió de l'aigua que arriba a un habitatge o a un local pot ser diferent per a cada persona, en funció del dipòsit del qual rebi l'aigua i de l'alçada del pis en què es trobi. Aigües de Mataró subministra sempre, aproximadament, la mateixa pressió.

Si aquesta és massa elevada, pot col·locar o fer col·locar en el seu tub muntant, fora del recinte de comptadors, un regulador i, d'aquesta forma, podrà ajustar la pressió a les seves necessitats. Li recordem que aquests elements formen part de les instal·lacions interiors, per tant, són responsabilitat de la clientela.

Com puc estar al corrent dels talls d’aigua que em puguin afectar?

A la nostra web, hi trobarà un apartat on consultar tota la informació relativa als talls d'aigua que hi ha a la xarxa, tant els que es programen per a fer actuacions de millora de la xarxa com una part important dels talls provocats per avaries fortuïtes aquí.

Recordem que, actualitzant les dades a l'Oficina Virtual i facilitant un telèfon mòbil, podrà rebre els avisos de Comunicaigua que, entre altres utilitats, envia alertes al seu telèfon mòbil o correu electrònic en cas de tall programat o avaria a la xarxa que afecti al seu contracte.

Què es pot fer si es detecta una fuita d'aigua al carrer?

Per a comunicar una avaria, pot contactar amb nosaltres a través del nostre telèfon gratuït d’avaries: 900 777 555 les 24 hores del dia, o també directament a les nostres oficines.

Com es pot comprovar si hi ha una fuita en la instal·lació particular?

De forma senzilla: durant la nit, amb la clau de pas oberta, quan ja no es prevegi realitzar consum d'aigua, procedeix a prendre nota de la lectura del seu comptador. L'endemà al matí, i abans d'obrir cap aixeta, torni a prendre la lectura. En cas de no coincidir la mateixa lectura, és molt probable que hi hagi alguna pèrdua d'aigua en la instal·lació particular.

Si el seu contracte disposa de comptador amb telelectura, i si té les seves dades actualitzades a l’Oficina Virtual (telèfon mòbil o correu electrònic) el sistema d’avisos Comunicaigua li enviarà una alerta tant bon punt es detecti una anomalia en el seu consum.

A qui correspon la reparació d'una avaria o fuita en la instal·lació particular?

El manteniment i conservació de les instal·lacions interiors són responsabilitat de la propietat, per tant, la reparació de qualsevol fuita o avaria correspon a la mateixa persona. 

En cas d’avaria o fuita, i una vegada reparada, es pot sol·licitar l’aplicació d’un preu especial per a fuites d’aigua sobre la factura afectada. Contacti amb el nostre departament d'Atenció al client per a més informació.