Back to top

Preguntes més freqüents

Com puc donar-me d’alta a l’Oficina Virtual?

Pot seguir pas a pas com realitzar el tràmit en aquest tutorial

Com puc vincular-me el meu contracte?

Pot seguir pas a pas com realitzar el tràmit en aquest tutorial

Què es necessita per tramitar un canvi de titularitat d’un habitatge o un local?

Per a formalitzar la signatura del corresponent contracte, cal realitzar el tràmit a través de l'oficina virtual (pot seguir pas a pas com realitzar el tràmit en aquest tutorial) o presentar-se en les nostres oficines (sol·licitant cita prèvia a través del web). La documentació que se sol·licitarà és:

Per un habitatge o ús domèstic

 • Document acreditatiu de la legitimitat de l’ocupació de l’edifici a connectar (escriptura de propietat o contracte de lloguer)
 • DNI  / NIF / NIE
 • Número de compte corrent
 • Cèdula d’habitabilitat vigent
 • Autorització (en cas de no poder signar el titular)
 • Pagament d'import de fiança (24,47 €) * Segons tarifa vigent
 • Acceptació del deute pendent (si hi ha deute)
 • Sol·licitud canvi de titularitat o cessió de contracte amb comunicació de lectura

Per a ús no domèstic

 • Document acreditatiu de la legitimitat de l’ocupació de l’edifici a connectar (escriptura de propietat o contracte de lloguer)
 • Document acreditatiu de la constitució de la societat (si s’escau)
 • DNI  / NIF / NIE
 • Número de compte corrent
 • Llicència d’activitat o comunicació prèvia
 • Autorització (en cas de no poder signar el titular)
 • Import fiança (24,47 €) * Segons tarifa vigent
 • Sol·licitud canvi de titularitat o cessió de contracte amb comunicació de lectura

Què es necessita per tramitar l’alta de subministrament d’un habitatge o un local?

Per a formalitzar la signatura del corresponent contracte, cal realitzar el tràmit a través de l'oficina virtual (pot seguir pas a pas com realitzar el tràmit en aquest tutorial) o presentar-se en les nostres oficines (sol·licitant cita prèvia a través de la web). La documentació que se sol·licitarà és: 

Per un habitatge o ús domèstic

 • Document acreditatiu de la legitimitat de l’ocupació de l’habitatge (escriptura de propietat o contracte de lloguer)
 • DNI  / NIF / NIE
 • Número de compte corrent
 • Cèdula d’habitabilitat vigent
 • Autorització (en cas de no poder signar el titular)
 • Import d’alta de comptador segons tarifa vigent.

Per a ús no domèstic

 • Document acreditatiu de la legitimitat de l’ocupació del recinte/local (escriptura de propietat o contracte de lloguer)
 • Document acreditatiu de la constitució de la societat (si s’escau)
 • DNI  / NIF / NIE
 • Número de compte corrent
 • Autorització (en cas de no poder signar el titular)
 • Import d’alta de comptador segons tarifa vigent
 • Llicència d’activitat o comunicació prèvia

Quin és el mínim bimestral que es paga per un subministrament d’aigua d’un local / habitatge?

Per part d’Aigües Mataró, el concepte mínim com a consum d'aigua, no existeix, però sí que hi ha una despesa fixa (quota de servei i conservació del comptador), i a la que posteriorment s’aplica el percentatge de clavegueram aprovat. Pel que fa al cànon de l'aigua, es factura un mínim de 6 m3 cada mes. A més el corresponent impost de l'IVA.

Com es desglossa la factura d’aigua?

Veure la descripció de la factura a la secció del menú: Atenció a l'usuari

Què cal aportar per aplicar una tarifa familiar?

Cal aportar certificat de convivència. La tarifa familiar s’aplicarà sempre que compleixin els següents requisits:

 • El titular del contracte ha d’estar empadronat (ha de constar en el certificat)
 • Han de ser més de 3 persones empadronades
 • Quan un dels membres empadronats té un grau de disminució  >75%, caldrà que sol·liciti directament a l’Agència Catalana de l’Aigua l’ampliació dels trams, aportant la següent documentació:

Omplir el formulari (consultar www.gencat.cat/aca, i descarregar l’arxiu: “FORMULARI”) junt amb la resolució de l'Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (acreditant grau de disminució superior a 75%), factura de subministrament d’aigua, fotocopia DNI i certificat de convivència (en el que el titular estigui empadronat).

Com acollir-se al Cànon Social?

Es poden acollir:

Les persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) i que es trobin en les situacions següents:

 • Abonats titulars del contracte de subministrament d’aigua que tinguin una edat mínima de 60 anys i que percebin una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.
 • Abonats titulars del contracte de subministrament d’aigua que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.
 • Que percebin l’antic “Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez”
 • Que percebin pensions no contributives de jubilació i invalidesa.

Tots aquests tràmits, cal sol·licitar-los a l’Agència Catalana de l'Aigua. (Per a més informació truqui al 012 o consulti la pàgina www.gencat.cat/aca)  

Com es pot pagar la factura d'aigua?

El pagament de les factures es realitza mitjançant domiciliació bancària. Igualment, es pot efectuar el pagament de les factures (que incloguin codi de barres) a través de les entitats bancàries concertades i especificades en la mateixa factura.

Com es pot domiciliar el rebut, en un compte bancari, o canviar aquest compte?

Des de l'aplicació de la normativa SEPA sols es pot fer presencial a les nostres oficines, ja que es necessita la signatura i DNI del titular.

Quins avantatges s'obtenen en domiciliar el pagament de les factures?

 • Comoditat al no haver de desplaçar-se ni esperar torn.
 • Seguretat al no haver de manejar diners en efectiu.
 • GRATUÏT. Els cobraments de rebuts a través del compte bancari no comporten cap recàrrec.

On es poden consultar les tarifes aplicades a la factura, i la normativa vigent referida al servei?

A través de la nostra pàgina web, a la secció tarifes vigents i a la secció normativa.

Quina és la qualitat de l'aigua i quina duresa té?

L'aigua que subministrem és potable. De fet ara, i segons la normativa vigent, es defineix com a apta per al consum humà, i compleix el Reial Decret 140.

Realitzem unes 15 anàlisis diàries de diferents zones de la ciutat, per a controlar-ne aquesta "potabilitat".

L'aigua que subministrem, en l'àmbit de quantitat de calç que conté, és: MOLT DURA (classificació segons l'OMS), tot i que la quantitat de calci i magnesi no és sempre constant.

En general, podem informar que la mitjana dels darrers anys, varia entre 215 mg/ l. i 250 mg/l. (que en graus francesos equivaldria entre 21,5 ºF i 25,0 ºF).

¿Quin és el consum mitjà d'una llar?

L'any passar, els habitants de Mataró van tenir un consum de 102,73 litros per habitant i dia.

Cada quant es rep la factura de l'aigua?

La factura de l'aigua s'emet cada dos mesos, tot i que pot haver-hi clients, que per consums elevats, se’ls facturi mensualment.

Es pot retardar el pagament de la factura de l'aigua?

De les factures que s'emeten periòdicament no se’n pot retardar la data límit de pagament.

Un cop ha passat la data límit del pagament de la factura, es generen els corresponents recàrrecs reglamentaris, i s'envien cartes de pagament notificades o certificades. En aquests documents hi consta una nova data límit de pagament, que en aquest cas que es pot retardar uns dies, a petició del client/a.

Les lectures dels comptadors, són reals o estimades, i com es facilita la lectura d'un comptador que no s’ha pogut llegir?

Efectuem lectures reals dels comptadors, i per tant, sistemàticament i massivament no s'adjudiquen lectures estimades.

En cas de no poder llegir el comptador, es deixa carta de notificació perquè ens comuniquin la lectura, que també pot efectuar-se telefònicament, per correu electrònic o per la web. Si finalment, i a l'hora de facturar, ens ha estat impossible obtenir la lectura, llavors sí que s'anota una lectura estimada.

Independentment del format del comptador, per a prendre’n la lectura, únicament es consideren els dígits en color negre (m³).

De qui és propietat el comptador?

Els comptadors són propietat d'Aigües de Mataró. Per això es cobra una conservació de comptadors, que inclou el seu manteniment i substitució en cas d'avaria. Aquesta conservació no inclou els danys causats per manipulació o incident fortuït. Tampoc s'inclou la substitució d'un comptador mal dimensionat, quan el consum real que es produeixi sigui superior al contractat inicialment.

Com es sol·licita la verificació oficial del comptador?

El client/a i Aigües de Mataró, tenen dret a sol·licitar dels Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya o a altre organisme competent de l'Administració, la verificació dels aparells de mesura instal·lats.

Si el client/a sol·licita la tramitació de l'esmentada verificació oficial, haurà de dipositar prèviament a les oficines d'Aigües de Mataró l'import de les despeses de desmuntatge, substitució del comptador, transport, verificació oficial i reinstal·lació del comptador (tarifa actual: 90 €). En el cas que la verificació resulti favorable als interessos de l'abonat, Aigües de Mataró procedirà a retornar la quantitat dipositada immediatament, i s’atendrà al dictamen elaborat, abonant les factures errònies i tornant a facturar els consums que siguin correctes.

Si és Aigües de Mataró qui sol·licita la verificació, sempre seran a càrrec seu, les despeses ocasionades.

En cas de molta pressió d'aigua. Què es pot fer?

Tot i que la pressió de l'aigua que subministrem és diferent per a cada client/a, en funció del dipòsit del qual rebi l'aigua i de l'alçada del pis en què es trobi el seu habitatge o local, per a un mateix client/a, la pressió de l'aigua subministrada és aproximadament sempre la mateixa.

Si aquesta pressió és massa elevada, pot col·locar o fer col·locar en el seu tub muntant, fora del recinte de comptadors, un regulador de pressió. D'aquesta forma pot ajustar la pressió més adequada. Els recordem que aquests elements, formen part de les instal·lacions interiors, per tant, responsabilitat dels clients.

Es pot sol·licitar una anàlisi de l'aigua que arriba?

L'aigua que subministrem és potable. De fet ara, i segons la normativa vigent, es defineix com a apta per al consum humà, i compleix el Reial Decret 140.

Realitzem totes les anàlisis necessàries diàriament de diferents zones de la ciutat, per tal d'assegurar la garantia sanitària de l'aigua subministrada.

Si es desitja realitzar una anàlisi de l'aigua procedent del seu local o habitatge, per compte propi, per tal de disposar de més dades i paràmetres, es pot sol·licitar una anàlisi al nostre Laboratori, que prèviament informarà de les tarifes que s'aplicaran en funció dels paràmetres a analitzar. (Tel. Laboratori Aigües de Mataró: 93 741 61 06). 

Personal d'Aigües de Mataró es desplaça pels habitatges particulars oferint d'analitzar la qualitat de l'aigua i venent aparells descalcificadors o de filtratge?

Aigües de Mataró no realitza visites personals d'aquest tipus, perquè l'aigua subministrada compleix la vigent normativa sanitària i és apta per al consum humà (Reial Decret 140).

És obligatori canviar la titularitat del subministrament, quan hi ha un canvi d’usuari del mateix?

Per al subministrament d'aigua, els contractes són personals i intransferibles, per la qual cosa és necessari que els contractes estiguin a nom dels usuaris del servei.

A més, només el titular del contracte (o persona amb autorització signada) pot realitzar gestions, realitzar reclamacions, sol·licitar certificats, canviar la direcció d'enviament de correspondència, etc.

Com es pot fer per no rebre la factura en paper?

A la nostra pàgina web, a la secció Oficina Virtual, pot realitzar aquest tràmit. També es pot realitzar per correu electrònic a info@aiguesmataro.cat, pel telèfon d’Atenció al Client 937 416 100 o a les nostres oficines.

Què es pot fer si es detecta una fuga d'aigua al carrer?

Per a comunicar una avaria, es pot contactar amb nosaltres a través del nostre telèfon gratuït d’avaries: 900 777 555 les 24 hores del dia, o també directament a les nostres oficines.

Com es pot comprovar si hi ha una fuga en la instal·lació particular?

De forma senzilla: durant la nit, amb la clau de pas oberta, quan ja no es prevegi realitzar consum d'aigua, procedeix a prendre nota de la lectura del seu comptador. L'endemà al matí, i abans d'obrir cap aixeta, torneu a prendre la lectura. En cas de no coincidir la mateixa lectura, és molt probable que hi hagi alguna pèrdua d'aigua en la instal·lació particular.

A qui correspon la reparació d'una avaria/fuga en la instal·lació particular?

El manteniment i conservació de les instal·lacions interiors són responsabilitat de la propietat. Per tant, la reparació de qualsevol fuga o avaria correspon al mateix usuari.