Back to top

Tarifa Social

És una tarifa especial que ofereix Aigües de Mataró per als abonats que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) els reconeix el dret a beneficiar-se del Cànon Social. A aquests abonats, AMSA els aplica també una reducció en el preu de l'aigua.

Així doncs, per poder tenir la Tarifa Social d'AMSA, cal tramitar primer el Cànon Social a l'ACA. Als usuaris del Cànon Social de l'ACA se'ls aplica automàticament la Tarifa Social d'AMSA.

AVANTATGES DE LA TARIFA SOCIAL

Amb la Tarifa Social, el preu del m³ en el primer tram passa de 36 cèntims amb tarifa domèstica normal a 10 cèntims d'euro per als beneficiaris de la Tarifa Social. Això pot arribar a suposar un descompte de 10,50€ (27%) respecte a la tarifa domèstica normal.

La Tarifa Social s'aplica a la factura sempre i que el consum no superi el primer tram del Cànon de l'Aigua (18m³ en 60 dies) i es pot aplicar sota uns criteris definits per l'ACA.

CRITERIS PER SER BENEFICIARIS DE LA TARIFA SOCIAL

  • Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d'un contracte domèstic de subministrament d'aigua (només a l'habitatge on estan empadronats) i que es trobin en alguna d'aquestes situacions:
  • Sol·licitants que formin part d'una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d'atur.
  • Perceptors d'una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
  • Perceptors d'una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
  • Perceptors d'una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
  • Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.
  • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).
  • Perceptors del fons del règim Fons d'Assistència Social (FAS).
  • Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD).
  • Les persones i unitats familiars que hagin acreditat davant l'entitat subministradora que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica o en situació de risc d'exclusió residencial mitjançant informe dels serveis socials de l'Administració local competent.

COM ES TRAMITA?

Es pot tramitar en línia a través de l'Agència Catalana de l'Aigua.

En el cas de tràmit en línia no cal aportar cap documentació.