Tarifa Social

LA TARIFA SOCIAL

AMSA aplica una tarifa social que redueix el preu de l’aigua als abonats a qui l’Agència Catalana de l’Aigua els reconeix el dret de disposar del cànon social (Llei 7/2011). Amb l'aprovació de la Llei 3/2015 s'amplien els col·lectius que hi poden accedir. La Tarifa social suposa un estalvi mig d'un 27% respecte a la tarifa domèstica normal, sempre i quan no es superi el primer tram del Cànon de l’Aigua (18m3 en 60 dies). Per exemple una factura de 15 m3/bimestral domèstica té un import de 39,14€ i baixa a 28,59€ amb tarifa social.

Qui en pot gaudir?

Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) i que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

  •  Que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur
  •  Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat
  •  Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent
  •  Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa
  •  Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI)
  •  Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques
  •  Perceptors del fons del règim Fons Assistència Social (FAS)
  •  Perceptors del fons de la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI)

Com es pot sol·licitar?

  •  Mitjançant el web de l’Agència Catalana de l'Aigua. Tràmit en línia.  No cal aportar documentació.  El tràmit en línia per    a la sol·licitud del cànon social el pot realitzar el mateix ciutadà o Serveis Socials.
  •  Presencialment o per correu ordinari. Presentant la documentació requerida a les oficines de l’Agència Catalana de l’Aigua, (C/. Provença, 204-208, 08036 BARCELONA)

Per a més informació sobre les condicions de cada situació i la documentació requerida en cas de presentar-la presencialment o per correu ordinari,  consulteu el web de l’ACA.