És una tarifa especial que ofereix Aigües de Mataró a les persones usuàries del servei d'aigua.

La tarifa social s’aplica:

Quan la persona ha tramitat el cànon social a través de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Quan Aigües de Mataró disposa d’un informe de vulnerabilitat vigent,  a nom de la persona titular del contracte i de l’adreça de referència.

És responsabilitat del client fer arribar l’informe de vulnerabilitat a Aigües de Mataró i gestionar la seva renovació, abans de la seva data  de caducitat.

Aigües de Mataró deixarà d’aplicar la tarifa social si l’informe de vulnerabilitat està caducat.

L'informe de vulnerabilitat té validesa d'un any a partir de la seva data d'emissió. 

 

 

Com es tramita?

Es pot tramitar a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, en línia, seguint aquest enllaç, o trucant al 012.

O través de l'Ajuntament de Mataró, en línia, seguint aquest enllaç, o presencialment, amb cita prèvia, a les oficines del Servei de Benestar Social de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, 101.

 

 

Avantatges de la Tarifa Social

Amb la Tarifa Social, el preu del m³ en el primer tram passa de 369 cèntims amb tarifa domèstica normal a 10 cèntims d'euro per als beneficiaris de la Tarifa Social. Al segon tram es passa de 90 cèntims a 10 cèntims d'euro.  Això pot arribar a suposar un descompte de 10,50€ (27%) respecte a la tarifa domèstica normal.

La Tarifa Social s'aplica a la factura sempre i que el consum no superi el primer segon tram (14 m³ en 60 dies) i es pot aplicar sota uns criteris definits per l'ACA.

 

 

Criteris per ser beneficiaris de la Tarifa Social

Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d'un contracte domèstic de subministrament d'aigua (només a l'habitatge on estan empadronats) i que es trobin en alguna d'aquestes situacions:

Sol·licitants que formin part d'una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d'atur.

Perceptors d'una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.

Perceptors d'una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.

Perceptors d'una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.

Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.

Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).

Perceptors del fons del règim Fons d'Assistència Social (FAS).

Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD).

Les persones i unitats familiars que hagin acreditat davant l'entitat subministradora que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica o en situació de risc d'exclusió residencial mitjançant informe dels serveis socials de l'Administració local competent.