En aquest espai podreu consultar les tarifes del servei, també anomenades Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.

 

Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari  vigents a partir del 7 de maig de 2024 segons publicació al BOPB (ANUNCI sobre l'aprovació definitiva de les ordenances en data 12-4-2024). 

Cànon de l'aigua publicada en l'article 41 de la Llei 4/2017, del 28 de març dels pressupostos per a la Generalitat de Catalunya  aquí

Desglossament mensual dels Trams en m³  (Un cop dins cliqueu l’opció “Com es calcula el cànon”) 

 

 

QUOTA DE SERVEI

        DOMÈSTICA

Aforament

                    9,38 €/habitatge/mes

Consum mitjà inferior a 500 l/dia (*)

6,30

Consum mitjà entre 501 i 1000 l/dia (*)

8,93

Consum mitjà superior a 1000 l/dia (*)

12,03

 

(*) Es calcularà sobre el consum mitjà diari per habitatge corresponent a les facturacions emeses durant els 24 mesos anteriors, excepte escapaments acreditats.

 

QUOTA DE SERVEI

  NO DOMÈSTICA

Comptador diàmetre <20mm                                         

12,01

Comptador 20mm

30,17

Comptador 25mm

67,05

Comptador 30mm

72,00

Comptador 40mm

148,35

Comptador 50mm

262,20

Comptador 65mm

376,05

Comptador 80mm

586,50

Comptador 100mm

966,00

Comptador 125mm

1483,50

 

Subministraments Domèstics familiars: Ampliació dels límits de cabal mitjà diari 500 i 1000 a raó de 167 l/dia i 333 l/dia respectivament, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.

 

AIGUA COMPTADOR

                                        DOMÈSTICA

1r. tram (fins 5 m³/mes) (*)

0,3690 €/m³ 

2n. tram (de 5 m³ fins a 7m³/mes)                 

0,9000 €/m³ 

3r. tram (de 7 m³ fins a 9 m³/mes)

1,4000 €/m³ 

4t. tram (de 9 m³ fins a 18 m³/mes

                                          2,0000 €/m³ 

5e. tram (excés de 18 m³/mes)

2,7000 €/m³ 

 

Subministrament Domèstic familiars: Ampliació del límit del primer i segon tram de consum, a raó de 2 m³/mes, del tercer tram a raó de 3 m³/mes i del quart a raó de 6 m³/mes, per cada resident acreditat que excedeixi de 3. 

 (*)Tarifa social: a aquells abonats que l'Agència Catalana de l'Aigua els reconegui el dret de disposar de tarifa social en l'aplicació del cànon de l'aigua, la tarifa que aplicarà AMSA per als trams 1 i 2 del subministrament domèstic amb comptador és de 0,10 €/m³.

 

AIGUA COMPTADOR

 SENSE ÀNIM DE LUCRE

                                 NO DOMÈSTICA

1r. tram (fins 9 m³/mes)

0,5088 €/m³ 

0,7128 €/m³ 

2n. tram (excés de 9 m³/mes)

0,9240 €/m³ 

1,0878 €/m³ 

 

AIGUA AFORAMENT      

DOMÈSTICA

1r. tram (fins 9 m³/mes)                                                            

               0,9325 €/m³ 

2n. tram (excés de 9 m³/mes)

                1,7198 €/m³ 

 

TARIFA SOCIAL       

   DOMÈSTICA 

1r. tram (fins 5 m³/mes) 

0,10 €/m³ 

2n. tram (de 5 a 7 m³) 

0,10 €/m³ 

 

Aquesta tarifa bonifica el primer tram i el segon tram de la factura. Podeu consultar els detalls i condicions de la factura en aquest apartat 

 

CLAVEGUERAM

DOMÈSTICA

                   NO DOMÈSTICA

Import del servei d'aigua x coeficient     

0,45

                    0,45

 

Quins són els canvis més significatius

 

A la tarifa domèstica 

  • La nova estructura estableix cinc trams de consum, trams que tenen un preu per metre cúbic que es va incrementant i on es carreguen especialment els trams que suposen un consum més elevat, quedant així: 

 

1. Primer tram, que correspon al requisit bàsic d’aigua,  que suposa un consum  de fins a 5 m³ al mes (10 m³ el bimestre).  

2. Segon tram, de 5 m³ al més fins a 7 m³  al mes (de 10 m³ a 14 m³ el bimestre)  

3. Tercer tram,  de 7 m³ al mes a 9 m³ al mes (de 14 m³ a 18 m³ el bimestre)  

4. Quart tram, de 9 m³ al mes fins a 18 m³ al mes (de 18 a 36 m³ el bimestre)  

5. Cinquè tram, excés per sobre 18 m³ al mes (36 m³ el bimestre)  

 

  • Als domicilis on hi hagi més de tres persones empadronades s’amplia el límit dels trams de consum, a raó de 2 m³ el mes (4 m³ el bimestre) en el primer i segon tram, 3 m³ al més (6 m³ el bimestre) el tercer tram i 6 m³ el mes (12 m³ el bimestre) el quart tram,  per cada resident empadronat i acreditat que excedeixi de 3. Aquesta ampliació de trams es farà a partir del primer tram de consum, i no del segon, com es feia fins ara.  

 

A totes les tarifes

  • L’import de la tarifa del servei de Clavegueram abaixa el coeficient multiplicador, que ara passa a ser de 0,45  

El càlcul es fa multiplicat l’import del servei d’aigua per 0,45 (coeficient)