Back to top

Duresa de l'aigua

Que és la duresa de l’aigua i d’on prové?

La duresa de l’aigua ve donada per la quantitat de ions de compostos naturals de calci i magnesi presents, i aquest contingut depèn de la geologia del terreny per on circula l’aigua d’origen. 

En el recorregut de l’aigua, ja sigui en la infiltració a través del terreny per passar a formar part de l’aqüífer subterrani, com el recorregut a través del mateix aqüífer o per la llera del riu, l’aigua adquireix sals de calci i magnesi provinents de les roques del terreny. Així doncs, quan aquesta aigua travessa o passa per terrenys calcaris, augmenta el contingut de carbonat càlcic considerablement, provocant així l’obtenció d’aigua més dura, cosa que passa en menor grau si el terreny és granític.

Mesura de la duresa i classificació de l’aigua.

Per conèixer quina és la duresa de l’aigua segons el resultat promig de les anàlisis d’aigua a la seva zona, cliqui aquí.

La duresa es pot expressar en diferents unitats, una de les més comunes és en concentració de carbonat càlcic (mg CaCO3/l). La classificació de l’aigua segons la duresa, segons l’escala de Merk, és la següent:

  • De 0 a 79 mgCaCO3/l, es considera Aigua molt tova
  • De 80 a 149 mgCaCO3/l, es considera Aigua tova
  • De 150 a 329 mgCaCO3/l, es considera Aigua semidura
  • De 330 a 549 mgCaCO3/l, es considera Aigua dura
  • Més de 550 mgCaCO3/l, es considera Aigua molt dura

Altres formes d’expressar la duresa és en graus francesos (ºf), en graus alemanys (ºd) o en graus anglesos (ºe).

La taula d’equivalència és la següent:

Unitats mg CaCO3/L ºf ºd ºe
mg CaCO3/L 1 0.10 0.056 0.07
ºf 10 1 0.56 0.702
ºd 17.9 1.79 1 1.253
ºe 14.3 1.43 0.798 1

Com afecta la duresa 

Tant les aigües dures com les aigües toves tenen els seus avantatges i desavantatges, tot i que sanitàriament parlant, no es considera cap risc el grau de duresa de l’aigua. 

Els ions calci i magnesi són essencials per la salut, i l’aigua pot suposar una aportació significativa d’aquestes necessitats nutricionals. També hi ha estudis que demostren que les aigües dures ajuden a prevenir malalties cardiovasculars i ajuden a la calcificació dels ossos.

Per altra banda, una aigua dura pot ressecar lleugerament la pell i el cabell, afavoreix l’acumulació de calç i precipitació de restes de sabó en electrodomèstics i canonades, tot i que les protegeix de la seva corrosió (una aigua tova afavoreix la corrosió de canonades). També s’ha de tenir en compte que la duresa altera el gust de l’aigua, i això pot ser millor acceptat o no, segons els consumidors.