En aquest espai podreu consultar les tarifes del servei, també anomenades Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.

 

Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari  vigents 2023* segons publicació al BOPB (extracte del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, data 30-12-2019).

* La Tarifa* vigent per al 2023 és la del 2020 prorrogada segons acord del Consell d'Administració del dia 27 d'octubre de 2022.

Cànon de l'aigua publicada en l'article 41 de la Llei 4/2017, del 28 de març dels pressupostos per a la Generalitat de Catalunya aquí.

Desglossament mensual dels Trams en m³  (Un cop dins cliqueu l’opció “Com es calcula el cànon”)

 

 

QUOTA DE SERVEI

        DOMÈSTICA

Aforament

                    7,5 €/habitatge/mes

Consum mitjà inferior a 500 l/dia (*)

5.04

Consum mitjà entre 501 i 1000 l/dia (*)

7.14

Consum mitjà superior a 1000 l/dia (*)

9,84

 

(*) Es calcularà sobre el consum mitjà diari per habitatge corresponent a les facturacions emeses durant els 24 mesos anteriors, excepte escapaments acreditats.

 

QUOTA DE SERVEI

  NO DOMÈSTICA

Aforament

                               30,00 €/abonat/mes

Comptador diàmetre <20mm

10,75

Comptador 20mm

27,00

Comptador 25mm

60,00

Comptador 30mm

60,00

Comptador 40mm

129,00

Comptador 50mm

228,00

Comptador 65mm

327,00

Comptador 80mm

510,00

Comptador 100mm

840,00

Comptador 125mm

1290,00

 

Subministraments Domèstics familiars: Ampliació dels límits de cabal mitjà diari 500 i 1000 a raó de 167 l/dia i 333 l/dia respectivament, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.

 

AIGUA COMPTADOR

                                        DOMÈSTICA

1r. tram (fins 5 m3/mes) (*)

0,3600 €/m3

2n. tram (de 5 m3 fins 9 m3/mes)

0,7000 €/m3

3r. tram (de 9 m3 fins 18 m3/mes)

1,7700 €/m3

4t. tram (excés de 18 m3/mes)

2,1000 €/m3

 

Subministrament Domèstic familiars: Ampliació del límit del segon tram de consum, a raó de 3 m3/mes, i del tercer a raó de 6 m3/mes, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.

(*) Tarifa social: a aquells abonats que l'Agència Catalana de l'Aigua els reconegui el dret de disposar de tarifa social en l'aplicació del cànon de l'aigua, la tarifa que aplicarà AMSA per als trams 1 i 2 dels subministrament domèstic amb comptador és de 0,10 €/m3

 

AIGUA COMPTADOR

 SENSE ÀNIM DE LUCRE

                                 NO DOMÈSTICA

1r. tram (fins 9 m3/mes)

0,4800 €/m3

0,5400 €/m3

2n. tram (excés de 9 m3/mes)

0,8400 €/m3

0,9800 €/m3

 

AIGUA AFORAMENT         DOMÈSTICA

                                NO DOMÈSTICA

1r. tram (fins 9 m3/mes)

0,9325 €/m3

2,3848 €/m3

2n. tram (excés de 9 m3 )

1,7198 €/m3

2,3848 €/m3

 

CLAVEGUERAM

DOMÈSTICA

                   NO DOMÈSTICA

Import del servei d'aigua x coeficient

0,50

0,50