Imatge
Tapa clavegueram  amb escut de Mataró

Per acord del ple de l’Ajuntament de Mataró, des de l’1 d’octubre de 2000, Aigües de Mataró és l’únic responsable de l’execució de les escomeses o connexions de les finques urbanes a la xarxa de clavegueram, així com també de la inspecció i homologació, si s’escau, dels claveguerons existents, que és obligatòria en el cas que vulguin aprofitar-se pel desguàs d’edificis remodelats o de nova construcció. Tant la construcció dels nous claveguerons, com la inspecció dels existents, ho executarà Aigües de Mataró a càrrec dels promotors o propietaris i d’acord amb els preus aprovats. 

Per aquest motiu, és preceptiu comunicar a Aigües de Mataró, la previsió de connexió al clavegueram, tràmit que cal efectuar a l’inici de les obres per tal de concretar la cota i el punt de connexió, els quals estaran condicionats per la situació de les instal·lacions i serveis existents, per la qual cosa cal sol·licitar la connexió previ a l’execució de les instal·lacions interiors de desguàs.

Aquestes instal·lacions hauran d’executar-se dintre de la propietat particular i tenint en compte el què disposa l’ordenança i normativa vigent que, entre d’altres condicions, determina l’obligació d’instal·lar un sifó general, el qual ha de ser registrable, així com també d’una canonada de ventilació.

Així mateix, la resolució de la connexió al clavegueram, amb el corresponent certificat acreditatiu, és un tràmit necessari previ a la connexió definitiva del servei d’aigua potable per a l’obtenció de la llicència de primera ocupació i de la llicència d’activitat, a concedir per l’ Ajuntament.

Els serveis tècnics d’Aigües de Mataró, estan a la disposició dels promotors o propietaris per ampliar aquesta informació, així com per resoldre els problemes tècnics o administratius que, en la connexió a la xarxa de clavegueram, puguin produir-se.

 

DETALL DELS PREUS APROVATS CONSTRUCCIÓ D’ESCOMESES DE CLAVEGUERAM 

- Clavegueró DN 200-1’5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de Ø200 mm, a una fondària màxima d’1’5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana.

- Per cada metre lineal adicional

1.813,34€

345,65€

- Clavegueró DN 200 3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de Ø200 mm, a una fondària entre 1’5 i 3m, i fins a 4 metres lineals de la façana.

- Per cada metre lineal addicional 

2.078,09€

   411,84€

- Clavegueró DN 300-1’5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de Ø300 mm, a una fondària màxima d’1’5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana.

- Per cada metre lineal addicional

2.232,53€

   449,66€

- Clavegueró DN 300 3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de Ø300 mm, a una fondària entre 1’5 i 3m, i fins a 4 metres lineals de la façana.

- Per cada metre lineal addicional 

2.477,31€

   510,59€

- Clavegueró DN 400-1’5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de Ø400 mm, a una fondària màxima d’1’5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana.

- Per cada metre lineal addicional 

2.521,44€

   523,20€

- Clavegueró DN 400 3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de Ø400 mm, a una fondària entre 1’5 i 3m, i fins a 4 metres lineals de la façana.

- Per cada metre lineal addicional

2.943,78€

   628,26€

En els supòsits no contemplats anteriorment, caldrà el càlcul d’un pressupost personalitzat. 
INSPECCIÓ DE CLAVEGUERONS EXISTENTS 
- Inspecció prèvia a la connexió d’edificis de nova construcció, a escomeses de clavegueram existents, que vulguin aprofitar-se.                                          237,93€